Privacyverklaring

Privacyverklaring D-Lectric installatietechniek  

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door D-Lectric installatietechniek geleverde producten en diensten.  D-Lectric installatietechniek, gevestigd te Van Embdenruimte 27 te Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

D-Lectric installatietechniek verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die D-Lectric installatietechniek van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door D-Lectric installatietechniek in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen: Voorletters en achternaam, geslacht, bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en bankgegevens.

Verwerkt D-Lectric installatietechniek ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. D-Lectric installatietechniek verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben:

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met D-Lectric installatietechniek, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.  - Om goederen en diensten bij u af te leveren. - Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is D-Lectric installatietechniek gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt D-Lectric installatietechniek zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren:

D-Lectric installatietechniek zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. D-Lectric installatietechniek bewaart uw financiële gegevens (facturen) 10 jaar, 7 jaar is de fiscaal geldende termijn + een uitloop van 3 jaar.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

D-Lectric installatietechniek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte):

D-Lectric installatietechniek gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@d-lectric.nl.

Beveiliging:

D-Lectric installatietechniek hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. D-Lectric installatietechniek heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij D-Lectric installatietechniek toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval D-Lectric installatietechniek gebruik maakt van de diensten van derden, zal D-Lectric installatietechniek in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten:

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal D-Lectric installatietechniek u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@d-lectric.nl.

Vragen:

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@d-Lectric.nl.  

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 20 juni 2018

Reacties zijn gesloten.